Kolekcja: Archiwum Józefa Piłsudskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Opis kolekcjiJózef Piłsudski, pseudonimy: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. W trakcie studiów uniwersyteckich nawiązał kontakt z rosyjskimi narodnikami, w 1887 aresztowany i zesłany na Syberię; po powrocie w 1892 r. rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma "Robotnik". Od 1895 r. był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W 1904 r. udał się do Tokio, gdzie usiłował nakłonić Japonię do poparcia ewentualnego powstania polskiego w zaborze rosyjskim. W 1906 r. opuścił szeregi PPS i powołał tzw. PPS-Frakcję Rewolucyjną. Z jego inspiracji założono w 1908 r. we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej. Organizował w Galicji Związki Strzeleckie. W 1914 r. zdecydowanie opowiedział się przeciw Rosji, objął zwierzchnictwo Legionów Polskich. W 1916 r. odszedł z Legionów, w 1917 r.aresztowany i osadzony w Magdeburgu stał się symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych. Po uwolnieniu przejął władzę od Rady Regencyjnej 14 XI 1918 r. a po wyborach parlamentarnych w 1919 r. Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wprowadzeniu konstytucji 1921 r. wycofał się z życia politycznego. W 1926 r. w maju dokonał przewrotu. W następnych latach (1926-1930) dążył do umocnienia obozu sanacyjnego, powołując m.in.. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Do końca życia zachował wpływ na skład personalny elity rządzącej. 
Zawartość kolekcjizespół zawiera m.in.: materiały genealogiczne rodziny Piłsudskich oraz poszczególnych jej członków. Najcenniejszą częścią kolekcji bez wątpienia pozostaje korespondencja Marszałka (głównie oryginalne listy), zarówno prywatna, jak i dotycząca spraw politycznych. Szczególną część stanowi korespondencja z japońskimi dyplomatami. Dużą część kolekcji stanowią materiały, które można określić jako propagujące kult Marszałka: artykuły prasowe, sprawozdania z organizowanych uroczystości rocznicowych ku czci Marszałka, fragment dokumentacji Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie; materiały filatelistyczne, wspomnienia poszczególnych osób. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 701/1/1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol.
2 701/1/2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol.
3 701/1/3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 pol.
4 701/1/4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 pol.
5 701/1/5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 pol.
6 701/1/6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 pol.
7 701/1/7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 pol.
8 701/1/8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 pol.
9 701/1/9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 pol.
10 701/1/10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 pol.
11 701/1/11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 pol.
12 701/1/12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 pol.
13 701/1/13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 pol.
14 701/1/14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 pol.
15 701/1/15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol.
16 701/1/16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol.
17 701/1/17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol.
18 701/1/18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol.
19 701/1/19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol.
20 701/1/20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol.
21 701/1/21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol.
22 701/1/22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol.
23 701/1/23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol.
24 701/1/24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol.
25 701/1/25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 pol.
26 701/1/26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 pol.
27 701/1/27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 pol.
28 701/1/28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol.
29 701/1/29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
30 701/1/30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 pol.
31 701/1/31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 rosyjski, polski, francuski
32 701/1/32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 polski, francuski
33 701/1/33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 polski, francuski
34 701/1/34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 rosyjski, polski, francuski
35 701/1/35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski
36 701/1/36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol.
37 701/1/37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 pol.
38 701/1/38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 pol.
39 701/1/39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol.
40 701/1/40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 pol.
41 701/1/41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
42 701/1/42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 pol.
43 701/1/43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 polski, francuski
44 701/1/44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 polski, angielski
45 701/1/45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
46 701/1/46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
47 701/1/47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
48 701/1/48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
49 701/1/49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
50 701/1/50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 pol.
51 701/1/51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
52 701/1/52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 pol.
53 701/1/53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 pol.
54 701/1/54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 pol.
55 701/1/55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 pol.
56 701/1/56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 polski, angielski
57 701/1/57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 polski, angielski
58 701/1/58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 polski, angielski, francuski
59 701/1/59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 polski, angielski, francuski
60 701/1/60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 pol.
61 701/1/61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 pol.
62 701/1/62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 pol.
63 701/1/63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 pol.
64 701/1/64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 pol.
65 701/1/65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 pol.
66 701/1/66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 pol.
67 701/1/67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 pol.
68 701/1/68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 pol.
69 701/1/69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 pol.
70 701/1/70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 pol.
71 701/1/71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 pol.
72 701/1/72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 pol.
73 701/1/73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 pol.
74 701/1/74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 pol.
75 701/1/75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 pol.
76 701/1/76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr.
77 701/1/77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang.
78 701/1/78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 pol.
79 701/1/79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 pol.
80 701/1/80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 pol.
81 701/1/81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 polski, niemiecki
82 701/1/82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 pol.
83 701/1/83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 pol.
84 701/1/84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 polski, niemiecki
85 701/1/85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 pol.
86 701/1/86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 pol.
87 701/1/87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 pol.
88 701/1/88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 polski, angielski
89 701/1/89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 pol.
90 701/1/90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 pol.
91 701/1/91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 polski, angielski, francuski
92 701/1/92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 pol.
93 701/1/93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 pol.
94 701/1/94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 pol.
95 701/1/95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 pol.
96 701/1/96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 pol.
97 701/1/97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 pol.
98 701/1/98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 pol.
99 701/1/99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 pol.
100 701/1/100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 pol.
101 701/1/101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 pol.
102 701/1/102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 polski, francuski
103 701/1/103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 polski, francuski
104 701/1/104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 pol.
105 701/1/105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 pol.
106 701/1/106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 pol.
107 701/1/107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 pol.
108 701/1/108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 polski, niemiecki
109 701/1/109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem.
110 701/1/110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem.
111 701/1/111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 pol.
112 701/1/112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 pol.
113 701/1/113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 pol.
114 701/1/114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
115 701/1/115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
116 701/1/116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 pol.
117 701/1/117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 pol.
118 701/1/118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 pol.
119 701/1/119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 pol.
120 701/1/120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 pol.
121 701/1/121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 pol.
122 701/1/122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 pol.
123 701/1/123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 pol.
124 701/1/124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 pol.
125 701/1/125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 pol.
126 701/1/126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 polski, angielski
127 701/1/127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 polski, angielski
128 701/1/128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 pol.
129 701/1/129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 pol.
130 701/1/130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 pol.
131 701/1/131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 pol.
132 701/1/132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 pol.
133 701/1/133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 pol.
134 701/1/134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 pol.
135 701/1/135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 pol.
136 701/1/136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 pol.
137 701/1/137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 pol.
138 701/1/138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 pol.
139 701/1/139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 pol.
140 701/1/140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 pol.
141 701/1/141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 pol.
142 701/1/142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 pol.
143 701/1/143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 pol.
144 701/1/144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 pol.
145 701/1/145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 pol.
146 701/1/146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 pol.
147 701/1/147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 pol.
148 701/1/148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 polski, angielski
149 701/1/149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 polski, angielski
150 701/1/150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 polski, angielski
151 701/1/151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 polski, angielski
152 701/1/152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 polski, niemiecki
153 701/1/153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 polski, niemiecki
154 701/1/154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 pol.
155 701/1/155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 pol.
156 701/1/156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 pol.
157 701/1/157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 pol.
158 701/1/158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 pol.
159 701/1/159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 pol.
160 701/1/160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 pol.
161 701/1/161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 pol.
162 701/1/162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol.
163 701/1/163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 pol.
164 701/1/164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
165 701/1/165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 pol.
166 701/1/166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 pol.
167 701/1/167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 pol.
168 701/1/168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 pol.
169 701/1/169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 pol.
170 701/1/170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 pol.
171 701/1/171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol.
172 701/1/172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol.
173 701/1/173 Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych. 1955 - 2007 pol.
174 701/1/174 "Robotnik" Polski
175 701/1/175 Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek" Polski
176 701/1/176 Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia 1974 - 2004 Polski